Blokace

Úvod Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Verze dokumentu: 24. 04. 2019-003

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Firma či jméno a příjmení: Barko, s.r.o.
Sídlo: Nádražní 598, 664 84 Zastávka
IČO: 253 478 37
Tel.: 800 193 193
E-mail: info@druhotnesuroviny.cz

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme jméno a příjmení, obchodní firmu, identifikační číslo, adresu elektronické pošty, telefonní číslo a případně další popisné údaje.

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Ososbní údaje shromažďujeme k těmto účelům:

 • realizace práv a povinností z blokace
 • zajištění dopravy
 • informování o stavu objednávky
 • uzavření smlouvy o odkupu blokovaného materiálu
 • vedení zákaznického účtu
 • zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi
 • vyřízení případné reklamace.

E-mailovou adresu potřebujeme také k tomu, abychom vás mohli informovat o slevách a speciálních akcích, soutěžích a dalších zajímavých novinkách. K této rozšířené marketingové komunikaci musíte dát vědomý souhlas. Souhlas probíhá potvrzením e-mailu, který vám byl zaslán na základě odeslání objednávky nebo vyplněním formuláře pro registraci k těmto e-mailům.

Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv souhlas odstranit. Tuto možnost naleznete v patičce každého e-mailu nebo v sekci soukromí ve svém účtu. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail na pověřenou osobu.

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?

E-shop je napojen na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které náš e-shop používá, naleznete ve svém účtu v sekci Soukromí.

Pokud jste neodeslal objednávku a nemáte vytvořený osobní účet, tak e-shop nepředal žádná osobní data třetí aplikací třetí strany. Přes aplikace třetích stran shromažďujeme informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu účinnosti smlouvy, uděleného souhlasu či dobu, kterou stanovují právní předpisy.

Jak využíváme Cookies

Využíváme dva typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh e-shopu. Ukládáme oblíbené produkty, produkty přidané do košíku nebo produkty v porovnání. Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě e-shopu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme jsou anonymní.

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?


Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 1. Anonymizace osobních údajů.
 2. Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů.
 3. Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
 4. Víceúrovňový firewall.
 5. Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.
 6. Šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií.
 7. Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.
 8. Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a?

Pokud jste naším zákazníkem (odeslal jste alespoň jednu objednávku), je vám zpřístupněn osobní účet. Zde v záložce soukromí naleznete přehled osobních dat, které o vás ukládáme a za jakým účelem je zpracováváme.

Naleznete zde i přehled třetích stran, které zasahují do našeho e-shopu a kterým předáváme vaše osobní údaje.

Zde máte možnost řídit souhlasy s používáním vašich osobních dat a je zde možnost, také odvolat souhlasy nebo celý váš účet a vaše osobní údaje smazat.

Obecná ustanovení

 1. Zákazník poskytuje své osobní údaje společnosti Barko, s.r.o. za účelem uzavření smlouvy o odkupu se společností Barko, s.r.o. a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a společností Barko, s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o odkupu.
 2. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
 3. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 4. V případě, že by se zákazník domníval, že společnost Barko, s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 5. Požádat společnost Barko, s.r.o. na její elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení,
 6. Požadovat na společnosti Barko, s.r.o., a to žádostí na její elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranila takto vzniklý stav
 7. Požádá-li zákazník o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Barko, s.r.o. povinna tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Společnost Barko, s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.
 8. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 ("GDPR") v platném znění a platnými zákony České republiky, zejména zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. v platném znění.
 9. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)