Blokace

Úvod Obchodní podmínky

OBCHODNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Barko, s.r.o.
IČ: 253 47 837, se sídlem: Zastávka, Nádražní 598, PSČ 664 84
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu C, vložce 27968

pro webové stránky umístěné na internetové adrese www.evykup-barko.cz

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní a provozní podmínky (dále jen „podmínky“) obchodní společnosti Barko, s.r.o., se sídlem Zastávka, Nádražní 598, PSČ 66484, identifikační číslo: 25347837, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27968 (dále jen „Barko“) upravují technické, provozní, organizační a obchodní podmínky pro užívání internetového blokačního portálu společnosti Barko, provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.evykup-barko.cz (dále jen „portál“), zejména pak práva a povinnosti společnosti Barko jakožto provozovatele portálu a právnické či fyzické osoby užívající portál (dále jen jako „Zákazník“).

1.2.    Společnost Barko je právnickou osobou oprávněnou k výkupu odpadů a k nakládání s odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).

1.3.    Účelem portálu provozovaného společností Barko je umožnit Zákazníkům prodat druhotné suroviny, drahé kovy a jiné materiály, které společnost Barko aktuálně vykupuje (dále společně jen „materiál“), za co nejaktuálnější ceny, která se odvíjí přímo od Londýnské burzy kovů (LME).

1.4.    Každý Zákazník je povinen se při vstupu na portál a při jeho užívání řídit těmito podmínkami.

2.    PROVEDENÍ BLOKACE

2.1.    Zákazníkovi je na portálu zobrazen přehled jednotlivých druhů materiálů, vykupovaných v daný okamžik společností Barko, společně s uvedením aktuálních výkupních cen. Uvedený přehled druhů vykupovaných materiálů může společnost Barko kdykoliv s okamžitou účinností měnit, zejména může přidávat či ubírat jednotlivé položky konkrétních druhů vykupovaných materiálů.

2.2.    Blokace. Zákazník má možnost si v portálu zvolit (tzv. zablokovat) konkrétní druh vykupovaného materiálu (případně více druhů vykupovaných materiálů) v požadovaném množství (dále také jako „blokovaný materiál“), který se společnost Barko zavazuje od něj v případě dodržení pravidel stanovených v těchto podmínkách vykoupit za výkupní cenu zobrazenou v portálu (dále jen jako „blokace“).

2.3.    Doba blokace. Blokace je platná po omezený časový úsek, a to buďto po dobu dvou (2) nebo pěti (5) kalendářních dnů (dále jen „doba blokace“). Zákazník má možnost si v portálu sám zvolit dobu blokace dle předchozí věty, přičemž pokud tak neučiní, je jako výchozí doba blokace nastavena doba dvou (2) kalendářních dnů. Stanovená doba blokace vždy platí pro celou blokaci a všechny její položky. Do doby blokace se nepočítá neděle a dny, ve kterých má Zákazníkem zvolená provozovna společnosti Barko zavřeno. V případě, že si Zákazník zvolí dopravu, zajištěnou společností Barko dle čl. 7 těchto podmínek, neskončí doba blokace dříve jak následující pracovní den po dni, ve kterém se uskuteční nebo dle dohody Zákazníka a společnosti Barko měla uskutečnit přeprava blokovaného materiálu; tím není dotčeno právo společnosti Barko odmítnutou blokaci dle čl. 7.6. těchto podmínek.  Doba blokace se vždy počítá na celé dny, přičemž prvním dnem doby blokace je den následující po dni, ve kterém byla blokace dokončena a potvrzena.

2.4.    Určení provozovny Barko. Výkup blokovaného materiálu za podmínek v blokaci uvedených se uskuteční na vybrané provozovně společnosti Barko. Zákazník má možnost si sám zvolit provozovnu Barko, na které se výkup uskuteční, a to ze seznamu provozoven společnosti Barko dostupného v portálu. Tento seznam provozoven může společnost Barko kdykoliv s okamžitou účinností měnit, zejména může pozastavit či ukončit odkup materiálu na kterékoliv z provozoven. Pokud Zákazník neprovede volbu provozovny, je v portálu jako výchozí provozovna nastavena provozovna Zastávka u Brna. Zvolená provozovna vždy platí pro celou blokaci a všechny její položky. V případě, že má Zákazník zájem o dopravu, zajištěnou společností Barko, provede volbu „Odvoz zajistí společnost Barko“. Zajištění dopravy společností Barko se řídí čl. 7. těchto podmínek.

2.5.    Množství blokovaného materiálu. Jedna blokace se může týkat více druhů materiálů. Jednotlivé druhy materiálů může Zákazník blokovat v libovolném množství, pokud tyto podmínky nestanoví jinak. Množství blokovaného materiálu se udává v kilogramech. Společnost Barko je oprávněna u každého druhu materiálů stanovit limit blokovaného množství, po jehož překročení podléhá platnost celé blokace schválení společností Barko. Stanovení výše limitu u každého druhu materiálu je výlučně v pravomoci společnosti Barko, která může limit kdykoliv s okamžitou účinností změnit.

2.6.    Vybraný druh materiálu ve zvoleném množství Zákazník „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní portálu. Následně může v portálu blokovat další druhy materiálů, nebo přistoupit k dokončení blokace.

2.7.    Lhůta pro dokončení blokace. Na dokončení blokace má Zákazník časově omezenou lhůtu, jejíž délka je v portálu uvedena, s počátkem od okamžiku vložení prvního blokovaného druhu materiálu do košíku webového rozhraní portálu. Zbývající čas pro dokončení blokace je v portálu Zákazníkovi zobrazen. Délku lhůty pro dokončení blokace může společnost Barko kdykoliv s okamžitou platností měnit, přičemž vždy platí lhůta v portálu Zákazníkovi zobrazená. Výběrem a přidáváním dalších druhů materiálů do košíku webového rozhraní portálu není tato lhůta přerušována ani pozastavována. Do uplynutí této lhůty společnost Barko garantuje Zákazníkovi platnost výkupní ceny všech druhů materiálů již vložených do košíku, a to bez ohledu k případným změnám výkupních cen, ke kterým dojde v portálu před uplynutím lhůty pro dokončení blokace, např. z důvodu průběžné aktualizace výkupních cen. Po uplynutí lhůty pro dokončení blokace již není možné blokaci dokončit a Zákazník bude vyzván k přepočítání obsahu košíku dle aktuálních výkupních cen, přičemž Zákazník má možnost u již provedeného výběru blokovaných druhů materiálů aktualizovat výkupní ceny nebo nedokončenou blokaci zrušit.

2.8.    Identifikace Zákazníka. Pro dokončení blokace musí Zákazník uvést své identifikační a kontaktní údaje. Zákazník, který má Zákaznický účet dle čl. 4. těchto podmínek, může blokaci dokončit po přihlášení do svého Zákaznického účtu. Zákazník, který Zákaznický účet zřízený nemá nebo se do svého Zákaznického účtu nepřihlásí, musí uvést následující povinné údaje: jméno, příjmení, telefon a e-mailovou adresu. Bez uvedení těchto údajů není možné blokaci dokončit. V případě, že Zákazník je podnikající právnickou či fyzickou osobou, má po označení volby „Blokuji zboží jako firemní zákazník“ ve webovém rozhraní portálu dále povinnost uvést firmu a identifikační číslo.

2.9.    Dokončení blokace. Před dokončením blokace je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat v košíku webového rozhraní portálu údaje. Zákazník má možnost měnit parametry blokace, např. zvolenou dobu blokace, provozovnu nebo množství blokovaného materiálu; provedením takové změny však dojde k přepočítání obsahu celého košíku dle aktuálních výkupních cen odpovídajících parametrům změněné blokace a zároveň přerušení již běžící lhůty pro dokončení blokace a počátku běhu lhůty nové. Blokaci Zákazník dokončí a odešle společnosti Barko kliknutím na tlačítko „Odeslat blokaci“. Údaje uvedené v blokaci jsou společností Barko považovány za správné. Zákazník odesláním blokace prohlašuje, že se důkladně seznámil s těmito podmínkami, rozumí jim a vyslovuje s nimi souhlas.

2.10.    Potvrzení blokace. Společnost Barko po obdržení blokace potvrdí její obdržení Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v Zákaznickém účtu či uvedenou v blokaci. Tímto potvrzením se blokace stává platnou a závaznou. Zároveň společnost Barko Zákazníkovi zašle SMS zprávu na telefonní číslo uvedené v Zákaznickém účtu či v blokaci, která obsahuje kód sloužící k vyřízení blokace na provozovně společnosti Barko určené v blokaci.

2.11.    Nadlimitní blokace. V případě, že jakákoliv položka blokovaného druhu materiálu přidaného Zákazníkem do košíku přesáhne určený limit dle čl. 2.5. těchto podmínek, je podmínkou platnosti celé blokace (tedy i podlimitních položek) schválení blokace společností Barko (dále také jen „nadlimitní blokace“). Na tuto skutečnost je Zákazník v portálu během procesu dokončení blokace upozorněn. Pokud Zákazník nadlimitní blokaci dokončí dle čl. 2.9. těchto podmínek, bude mu zaslán e-mail, ve kterém bude upozorněn na skutečnost, že nadlimitní blokace není potvrzena a čeká se na její schválení společností Barko. Společnost Barko může nadlimitní blokaci odmítnout, a to i bez důvodu, přičemž toto odmítnutí není povinna jakkoliv zdůvodnit. O odmítnutí nadlimitní blokace bude Zákazník informován e mailem. Pokud společnost Barko nadlimitní blokaci schválí, obdrží Zákazník potvrzení o schválení nadlimitní blokace elektronickou poštou, přičemž tímto potvrzením se nadlimitní blokace stává platnou a závaznou a od tohoto potvrzení běží doba blokace. Zároveň společnost Barko zašle Zákazníkovi SMS zprávu na Zákazníkem uvedené telefonní číslo, která obsahuje kód sloužící k vyřízení nadlimitní blokace na zvolené provozovně společnosti Barko.


3.    REALIZACE VÝKUPU

3.1.    Platná blokace, učiněná v souladu s těmito podmínkami, je pro Zákazníka i společnost Barko závazná.

3.2.    Blokace je návrhem Zákazníka určeným společnosti Barko na prodej blokovaného materiálu za podmínek uvedených v blokaci dle ust. § 1731 a násl. občanského zákoníku (také jen „nabídka“), přičemž nabídka je neodvolatelná a trvá za podmínek stanovených v těchto podmínkách.

3.3.    Společnost Barko v souladu s těmito podmínkami přijme či odmítne nabídku Zákazníka prostřednictvím pověřených pracovníků na provozovně společnosti Barko určené v blokaci. Zákazník se zavazuje do skončení doby blokace se do této provozovny dostavit. V případě, že si Zákazník neobjednal v rámci blokace dopravu, je povinen dopravit na svůj náklad do provozovny i blokovaný materiál.

3.4.    Podmínkou pro vyhodnocení nabídky společností Barko je předchozí provedení fyzické kontroly blokovaného materiálu. Společnost Barko je oprávněna zejména zkontrolovat druh materiálu, jeho množství, váhu, stejně jako splnění případných dalších podmínek blokace a podmínek stanovených platnými právními předpisy.

3.5.    V případě, že budou splněny veškeré podmínky stanovené těmito podmínkami a příslušnými právními předpisy, společnost Barko nabídku akceptuje. V opačném případě je společnost Barko oprávněna nabídku odmítnout. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě přijetí nabídky společností Barko mohou být součástí smlouvy i zvláštní obchodní podmínky společnosti Barko pro výkup materiálu, pokud takové obchodní podmínky společnost Barko vydá.

3.6.    Místem plnění je provozovna společnosti Barko, uvedená v blokaci. V případě, že společnost Barko zajišťuje dopravu dle čl. 7. těchto podmínek, je místem plnění provozovna společnosti Barko v Zastávce u Brna.

3.7.    V případě, že se Zákazník do skončení doby blokace dle čl. 2.3. těchto podmínek nedostaví na  provozovnu společnosti Barko určenou v blokaci uskutečnit prodej blokovaného materiálu, platnost blokace (nabídka) zanikne a Zákazník nemá nadále právo na prodej blokovaného materiálu za podmínek uvedených v blokaci.

3.8.    Společnost Barko má právo odmítnout nabídku Zákazníka na prodej blokovaného materiálu dle platné blokace (dále jen „odmítnutí blokace“), pokud:

3.8.1.    Po fyzické kontrole materiálu, který má být společností Brko vykoupen, vyjde najevo, že materiál neodpovídá druhu blokovaného materiálu, uvedeného v blokaci;

3.8.2.    Při fyzické kontrole materiálu, který má být společností Barko vykoupen, vyjde najevo, že se skutečné množství jakéhokoliv (byť i jen jednoho) druhu materiálu, dodaného Zákazníkem na provozovnu, nebo celkové množství materiálu, oproti množství uvedenému v blokaci liší o více jak ± 10 %;

3.8.3.    Zákazník dodá blokovaný materiál na jinou provozovnu společnosti Barko, než je provozovna uvedená v blokaci;

3.8.4.    Nejsou splněny podmínky stanovené příslušnými právními předpisy pro výkup materiálu;

3.8.5.    Výkupní cena uvedená v blokaci je s aktuální výkupní cenou v hrubém nepoměru, přičemž za hrubý nepoměr se považuje zejména situace, kdy blokovaná výkupní cena je nejméně o 15 % vyšší, než je aktuální výkupní cena na dané provozovně společnosti Barko;

3.8.6.    Z dalších důvodů stanovených v těchto podmínkách.

3.9.    Odmítnutím blokace tato blokace a jí představovaná nabídka zaniká. Společnost Barko nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv újmu, která by Zákazníkovi mohla v souvislosti s odmítnutím blokace vzniknout, stejně tak není povinna kompenzovat Zákazníkovi jakékoliv náklady, které v souvislosti s blokací vynaložil, zejména náklady na dopravu. Odmítnutím blokace není vyloučena dohoda mezi Zákazníkem a společností Barko na výkupu materiálu za jiných podmínek.


4.    ZÁKAZNICKÝ ÚČET

4.1.    Na základě registrace Zákazníka, provedené na webové stránce portálu, může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může provádět blokace (dále jen „zákaznický účet“). Zákazník může provádět blokace též bez registrace zákaznického účtu či přihlášení do něj, a to přímo z webového rozhraní portálu.

4.2.    Zákazníkovi, který si při první blokaci neregistroval zákaznický účet, bude po provedení první platné blokace automaticky zákaznický účet vytvořen, přičemž přístupové údaje k zákaznickému účtu obdrží Zákazník na e-mailovou adresu uvedenou v blokaci.

4.3.    Při registraci a při provádění blokace je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

4.4.    Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.

4.5.    Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

4.6.    Společnost Barko může blokovat nebo zrušit Zákazníkovi zákaznický účet, a to v případě, že Zákazník poruší své povinnosti z blokace, zejména pokud blokace zanikne z důvodu dle čl. 3.7. podmínek. Pokud Zákazník svůj zákaznický účet pro blokace nevyužívá, může společnost Barko v případě porušení povinností Zákazníka z blokace Zákazníkovi bránit, aby mohl činit další blokace.

4.7.    Společnost Barko může Zákazníkovi zrušit zákaznický účet, pokud Zákazník svůj zákaznický účet déle než 12 měsíců nevyužívá.

4.8.    Zákazník bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti Barko, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


5.    VÝKUPNÍ CENY

5.1.    Výkupní ceny materiálů, uvedené v portálu, jsou průběžně ze strany společnosti Barko aktualizovány dle hodnot burzy London Metal Exchange (Londýnské burze kovů), dále jen „LME“. K aktualizaci výkupních cen v portálu dojde po  zadání nových hodnot burzy LME v sekci „LME“ na internetových stránkách společnosti Barko www.druhotnesuroviny.cz. Je výlučně na uvážení společnosti Barko, v jakých termínech a jak často budou změny výkupních cen prováděny.

5.2.    Výše výkupních cen je kromě hodnot burzy LME odvislá i od dalších parametrů, jako je např. zvolená provozovna společnosti Barko, doba platnosti blokace, množství blokovaného druhu materiálu, aktuální kurz EUR/CZK, případně od dalších parametrů, které společnost Barko stanoví.

5.3.    U vybraných druhů materiálů může společnost Barko stanovit tzv. VIP výkupní ceny, které jsou dostupné pouze VIP zákazníkům dle čl. 6. těchto podmínek.

5.4.    Výkupní ceny materiálů jsou vždy určeny za jeden (1) kilogram příslušného vykupovaného materiálu, pokud není uvedeno jinak.

5.5.    Společnost Barko si vyhrazuje právo výkupní ceny materiálů kdykoliv měnit, a to i s okamžitou účinností. Platnost výkupních cen v dokončených a platných blokacích tím není dotčena.

5.6.    Zákazník bere na vědomí, že v případě realizace výkupu materiálu na základě blokace jsou standardní termíny pro výplatu výkupní ceny za vykoupený materiál následující:

5.6.1.    V případě Zákazníka – fyzické osoby, jež nejedná při blokaci v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, společnost Barko odesílá platbu do 7 pracovních dnů od realizace odkupu materiálu.

5.6.2.    V případě Zákazníka – právnické osoby nebo osoby, jež jedná při blokaci v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, společnost Barko odesílá platbu do 14 dnů od dne obdržení faktury za vykoupené barevné kovy, resp. do 30 dnů od dne obdržení faktury za vykoupené železo a ostatní materiál.

5.7.    Zákazník bere na vědomí, že realizace platby je závislá na dokončení zvolené platební transakce třetí stranou (poštovní poukázka, bankovní převod) a společnost Barko za dobu trvání platby neručí. Společnost Barko negarantuje uskutečnění platby v případě, že Zákazník zadá nesprávné platební údaje.


6.    VIP ZÁKAZNÍK

6.1.    Zákazník se může stát tzv. „VIP Zákazníkem“, a to v případě, že mu bude postavení VIP Zákazníka společností Barko nabídnuto a Zákazník s ním vysloví svůj souhlas (dále jen „VIP Zákazník“). Na postavení VIP Zákazníka není právní nárok. Stanovení podmínek pro to, aby se Zákazník mohl stát VIP Zákazníkem, je výlučně v pravomoci společnosti Barko, přičemž tyto podmínky mohou být kdykoliv měněny.

6.2.    VIP Zákazníkovi se po přihlášení do jeho zákaznického účtu zobrazí v portálu u vybraných druhů vykupovaných materiálů zvýhodněná výkupní cena (tzv. „VIP cena“). VIP cena může být podmíněna minimálním množství blokovaného druhu materiálu. Minimální množství blokovaného druhu materiálu pro tyto účely určuje společnost Barko a může jej kdykoliv měnit. V případě, že minimální množství blokovaného druhu materiálu nebude VIP Zákazníkem dodrženo, bude materiál blokován za výkupní ceny uvedené v portálu pro běžného Zákazníka. Na tuto skutečnost je VIP Zákazník v portálu upozorněn.

6.3.    V ostatních věcech se práva a povinnosti VIP Zákazníka řídí ustanovením těchto podmínek týkajících se běžného Zákazníka.


7.    DOPRAVA

7.1.    V případě, že celková výkupní cena Zákazníkem blokovaného materiálu v rámci jedné blokace dosáhne minimální hranice uvedené v portálu, může si Zákazník v portálu objednat u společnosti Barko odvoz (přepravu) blokovaného materiálu (dále jen „doprava“). Minimální hranici pro volbu dopravy může společnost Barko kdykoliv s okamžitou účinností měnit.

7.2.    Pokud je množství blokovaného materiálu větší, než je nejvýše přípustné množství pro zajištění dopravy nabízené v portálu, a Zákazník nerozdělí blokaci do více samostatných blokací, budou podmínky dopravy sjednány se Zákazníkem individuálně. Práva a povinnosti při zajištění dopravy se v tomto případě řídí ujednáním mezi společností Barko a Zákazníkem.

7.3.    Objednávku dopravy provede Zákazník v portálu volbou položky „Odvoz zajistí společnost Barko, s.r.o.“, následnou konfigurací dopravy dle pokynů uvedených v portálu a odesláním blokace. Potvrzením blokace společností Barko vzniká mezi Zákazníkem a společností Barko smlouva o přepravě věci, která se řídí ust. § 2555 a násl. občanského zákoníku, pokud tyto podmínky nestanoví jinak.

7.4.    V případě, že si Zákazník zvolí dopravu, se společnost Barko zavazuje zajistit přepravu blokovaného materiálu z místa nakládky uvedeného Zákazníkem v blokaci do provozovny společnosti Barko v Zastávce u Brna. Zákazník se oproti tomu zavazuje společnosti Barko uhradit za dopravu přepravné, a to ve výši uvedené v portálu (dále jen „cena za dopravu“). Výše ceny za dopravu je závislá na vzdálenosti k místu nakládky a případných dalších parametrech uvedených v portálu. Cena za dopravu je splatná bez zbytečného odkladu po provedení přepravy blokovaného materiálu, pokud tyto podmínky nestanoví jinak.

7.5.    Smluvní strany se dohodly, že pohledávka společnosti Barko za Zákazníkem na uhrazení ceny za dopravu bude započtena proti pohledávce Zákazníka za společností Barko na úhradu ceny vykoupeného blokovaného materiálu. K tomuto započtení dojde okamžikem uskutečnění výkupu blokovaného materiálu společností Barko. Zákazník bere na vědomí, že v portálu je po zvolení dopravy uvedena výsledná výkupní cena blokovaného materiálu ve výši již po odečtení ceny za dopravu.

7.6.    Po potvrzení blokace, jejíž součástí byla i objednávka dopravy, společnost Barko kontaktuje Zákazníka s návrhem termínu pro uskutečnění dopravy. Pokud nebude možné z důvodu na straně Zákazníka dohodnout termín pro uskutečnění dopravy, zejména v případě, že Zákazník neakceptuje termín pro odvoz blokovaného materiálu navržený mu společností Barko, je společnost Barko oprávněna blokaci odmítnout. Společnost Barko je oprávněna blokaci odmítnout i v případě, že Zákazník již dohodnutý termín pro odvoz blokovaného materiálu zruší. Odmítnutím blokace zanikají práva a povinnosti Zákazníka a společnosti Barko ze smlouvy o přepravě věci, zejména pak zaniká závazek společnosti Barko přepravit blokovaný materiál.

7.7.    Společnost Barko zajistí v termínu dohodnutém se Zákazníkem příjezd svozového automobilu vybraného Zákazníkem v rámci konfigurace dopravy do Zákazníkem určeného místa nakládky. Nakládku blokovaného materiálu je povinen zajistit na vlastní náklad a odpovědnost Zákazník. Společnost Barko potvrdí Zákazníkovi na jeho žádost převzetí blokovaného materiálu.

7.8.    Společnost Barko má právo odmítnout blokaci po příjezdu na Zákazníkem určené místo nakládky, pokud bude zjištěno, že blokovaný materiál se na uvedeném místě nenachází, Zákazník neprovede nakládku blokovaného materiálu nebo jsou dány důvody pro odmítnutí blokace dle čl. 3.8. těchto podmínek. Odmítnutím blokace zanikají práva a povinnosti Zákazníka a společnosti Barko ze smlouvy o přepravě věci (zejména zaniká závazek společnosti Barko přepravit blokovaný materiál), vyjma povinnosti Zákazníka dle čl. 7.9. těchto podmínek.

7.9.    Pokud společnost Barko zajistí příjezd svozového automobilu do místa nakládky označeného Zákazníkem v rámci objednané dopravy, avšak přeprava blokovaného materiálu se neuskuteční z důvodu odmítnutí blokace společností Barko v místě nakládky dle čl. 7.8. těchto podmínek, je Zákazník povinen uhradit společnosti Barko náklady na zajištění dopravy, a to ve výši odpovídající sjednané ceně dopravy.

7.10.    Po zajištění dopravy bude dále postupováno v rámci realizace výkupu blokovaného materiálu v souladu s čl. 3. těchto podmínek, a to na provozovně společnosti Barko v Zastávce u Brna. Zákazník bere na vědomí, že podmínkou pro výkup blokovaného materiálu je mimo jiné fyzická kontrola blokovaného materiálu, která bude provedena v provozovně Zastávka u Brna po zajištění dopravy. Zákazník se zavazuje dostavit na provozovnu společnosti Barko v Zastávce u Brna, a to nejpozději do 1 pracovního dne ode dne, ve kterém společnost Barko přepraví blokovaný materiál z místa nakládky uvedeného Zákazníkem do provozovny Zastávka u Brna.

7.11.    V případě, že společnost Barko na základě volby Zákazníka přepraví blokovaný materiál z místa nakládky označeného Zákazníkem, avšak výkup blokovaného materiálu se z jakéhokoliv důvodu neuskuteční, je Zákazník povinen uhradit společnosti Barko cenu dopravy, a to bez zbytečného odkladu po provedení přepravy blokovaného materiálu; započtení dle čl. 7.5. těchto podmínek se nepoužije.

7.12.    V případě, že se výkup blokovaného množství materiálu neuskuteční, je Zákazník povinen na svůj náklad a odpovědnost zajistit odvoz nevykoupeného materiálu z provozovny společnosti Barko, a to bezodkladně. Společnost Barko se může se Zákazníkem dohodnout na úplatném odvozu nevykoupeného materiálu z provozovny společnosti Barko zpět Zákazníkovi, a to za cenu dohodnutou mezi společností Barko a Zákazníkem.

7.13.    Pokud dopravu objedná Zákazník - spotřebitel, je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy o přepravě do 14 dnů ode dne jejího uzavření. V případě, že Zákazník - spotřebitel se společností Barko dohodne termín pro uskutečnění přepravy, který bude předcházet konci lhůty pro odstoupení dle předchozí věty, Zákazník výslovně žádá společnost Barko o realizaci dopravy před uplynutím lhůty pro odstoupení a s takovou realizací dopravy souhlasí. Jestliže bude smlouva o přepravě ze strany společnosti Barko splněna před uplynutím lhůty pro dostoupení, nemá Zákazník - spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy.

7.14.    Další práva a povinnosti při dopravě jsou uvedeny v portálu v rámci konfigurace dopravy mohou stanovit zvláštní přepravní podmínky vydané společností Barko.


8.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

8.1.    Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s platnými právními předpisy včetně nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „Nařízení“).

8.2.    Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně s dalšími popisnými údaji (dále společně jen jako „osobní údaje“).

8.3.    Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Barko, a to pro účely realizace práv a povinností z blokace, pro účely zajištění dopravy, pro účely uzavření smlouvy o odkupu blokovaného materiálu a pro účely vedení zákaznického účtu. Udělí-li Zákazník souhlas, souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Barko také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi.

8.4.    Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Barko o změně ve svých osobních údajích.

8.5.    Zpracováním osobních údajů Zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

8.6.    Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti smlouvy, uděleného souhlasu či dobu, kterou stanovují právní předpisy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7.    V případě, že by se Zákazník domníval, že společnost Barko nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, může požádat společnost Barko nebo zpracovatele o vysvětlení či požadovat, aby společnost Barko nebo zpracovatel odstranila takto vzniklý stav.

8.8.    Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Barko povinna tuto informaci předat. Společnost Barko má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.9.    V případě, že dojde mezi společností Barko a Zákazníkem - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

8.10.    V případě, že dojde mezi společností Barko a Zákazníkem - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


9.    OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1.    Tyto podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách portálu. Zákazník je povinen tyto podmínky dodržovat.

9.2.    Zákazník je povinen dodržovat pokyny a pravidla zveřejněná na jednotlivých webových stránkách portálu.

9.3.    Zákazník je povinen uvádět v blokaci pouze informace a údaje, které jsou aktuální, úplné, správné a pravdivé a které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky. Zákazník je povinen v rámci blokace nabízet k odkupu pouze věci, jejichž prodej, nebude v rozporu zejména s obecně závaznými právními předpisy České republiky a etickými a morálními pravidly.

9.4.    Společnost Barko je oprávněna provádět údržbu portálu, a za tím účelem je oprávněna provoz portálu omezit nebo portál na určitou dobu zcela vyřadit z provozu. Společnost Barko je dále oprávněna kdykoliv provoz portálu omezit nebo jej zcela vyřadit z provozu i z jiných důvodů, zejména po dobu nutnou k odstranění vad majících vliv na funkčnost serveru nebo po dobu odstávky dat z Londýnské burzy kovů (LME), případně z důvodu okolností vis maior nebo výpadku dodávek elektrické energie či datových služeb společnosti Barko.

9.5.    Společnost Barko je oprávněna, a to i bez souhlasu Zákazníků či předchozího oznámení Zákazníkům, upravovat, měnit, rušit nebo inovovat služby poskytované na portálu, případně portál vyřadit z provozu, a to i trvale. Společnost Barko v takovém případě neodpovídá za újmu, která by tím mohla Zákazníkům vzniknout.

9.6.    Vyjma případů výslovně uvedených v těchto podmínkách nebo bez předchozího písemného souhlasu společnosti Barko se Zákazníkům zakazuje šířit, upravovat, zobrazovat, reprodukovat, publikovat nebo kopírovat jakýkoli obsah portálu nebo jeho části a to jakoukoli elektronickou, písemnou, ústní či jinou formou. Zákazníkovi se zakazuje jakkoli zasahovat či narušovat technický nebo obsahový charakter portálu. Zákazník nesmí služby portálu využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci portálu nebo rušit či znemožňovat používání portálu jinými Zákazníky.


10.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVNÍ

10.1.    Pokud vztah založený blokací obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.    Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3.    Společnost Barko je oprávněna kdykoli změnit tyto podmínky a jejich aktuální znění zveřejnit na portálu tak, aby byly volně přístupné všem Zákazníkům. Jakákoli změna těchto podmínek je účinná okamžikem jejich zveřejnění na portálu, pokud společnost Barko nestanoví jinak.

10.4.    Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23. května 2017.

Vytisknout stránku