Tento e-shop využívá cookies

Také nás to otravuje, ale bez souborů cookies se dále nepohneme. Jejich odsouhlasením nám pomůžete zlepšovat e-shop a taky pracovat s reklamou, která vás teď bude skutečně zajímat. Více informací

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

3 dny
Čas blokace vypršel, odpočet a ceny budou aktualizovány! Přepočítat

Obchodní podmínky evýkupu

OBCHODNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Barko, s.r.o.

IČ: 253 47 837, se sídlem: Zastávka, Nádražní 598, PSČ 664 84

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu C, vložce 27968

pro služby eVýkup a eVýkup s odvozem poskytované skrze webové stránky umístěné na internetové adrese www.evykup-barko.cz

 

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní a provozní podmínky (dále jen „podmínky“) obchodní společnosti Barko, s.r.o., se sídlem Zastávka, Nádražní 598, PSČ 66484, identifikační číslo: 25347837, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27968 (dále jen „Barko“) upravují technické, provozní, organizační a obchodní podmínky pro užívání internetového blokačního portálu společnosti Barko, provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.evykup-barko.cz (dále jen „portál“), zejména pak práva a povinnosti společnosti Barko jakožto provozovatele portálu a právnické či fyzické osoby užívající portál (dále jen jako „Zákazník“).

1.2.    Společnost Barko je provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s odpady ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).

1.3.    Účelem portálu provozovaného společností Barko je umožnit Zákazníkům prodat druhotné suroviny, drahé kovy a jiné materiály, které společnost Barko aktuálně vykupuje (dále společně jen „materiál“), za co nejaktuálnější ceny, která se u většiny materiálů odvíjí přímo od Londýnské burzy kovů (LME).

1.4.    Každý Zákazník je povinen se při vstupu na portál a při jeho užívání řídit těmito podmínkami.

 

2.    PROVEDENÍ BLOKACE

2.1.    Zákazníkovi je na portálu zobrazen přehled jednotlivých druhů materiálů, vykupovaných v daný okamžik společností Barko, společně s uvedením aktuálních výkupních cen. Uvedený přehled druhů vykupovaných materiálů může společnost Barko kdykoliv s okamžitou účinností měnit, zejména může přidávat či ubírat jednotlivé položky konkrétních druhů vykupovaných materiálů.

2.2.    Blokace.

Zákazník má možnost si v portálu zvolit (tzv. zablokovat) konkrétní druh vykupovaného materiálu (případně více druhů vykupovaných materiálů) v požadovaném množství (dále také jako „blokovaný materiál“), který se společnost Barko zavazuje od něj v případě dodržení pravidel stanovených v těchto podmínkách vykoupit za výkupní cenu zobrazenou v portálu (dále jen jako „blokace“).

2.3.    Doba blokace.

Blokace je platná po omezený časový úsek, a to po dobu tří (3) kalendářních dnů (dále jen „doba blokace“). Stanovená doba blokace vždy platí pro celou blokaci a všechny její položky. Do doby blokace se nepočítá neděle a dny, ve kterých má Zákazníkem zvolená provozovna společnosti Barko zavřeno. V případě, že si Zákazník zvolí službu eVýkup s odvozem, zajištěnou společností Barko dle čl. 7 těchto podmínek, neskončí doba blokace dříve jak následující pracovní den po dni, ve kterém se uskuteční nebo dle dohody Zákazníka a společnosti Barko měla uskutečnit přeprava blokovaného materiálu; tím není dotčeno právo společnosti Barko odmítnutou blokaci dle čl. 7.13. těchto podmínek.  Doba blokace se vždy počítá na celé dny, přičemž prvním dnem doby blokace je den následující po dni, ve kterém byla blokace dokončena a potvrzena.

2.4.    Určení provozovny Barko.

Výkup blokovaného materiálu za podmínek v blokaci uvedených se uskuteční na vybrané provozovně společnosti Barko. Zákazník má možnost si sám zvolit provozovnu Barko, na které se výkup uskuteční, a to ze seznamu provozoven společnosti Barko dostupného v portálu. Tento seznam provozoven může společnost Barko kdykoliv s okamžitou účinností měnit, zejména může pozastavit či ukončit odkup některého druhu materiálu (popř. všech) na kterékoliv z provozoven. Pokud Zákazník neprovede volbu provozovny, je v portálu jako výchozí provozovna nastavena provozovna Zastávka u Brna. Zvolená provozovna vždy platí pro celou blokaci a všechny její položky.

V případě, že Zákazník zvolí službu eVýkup s odvozem, je přebírající provozovnou provozovna společnosti Barko v Zastávce u Brna.

2.5.    Množství blokovaného materiálu.

Jedna blokace se může týkat více druhů materiálů. Jednotlivé druhy materiálů může Zákazník blokovat v libovolném množství, pokud tyto podmínky nestanoví jinak. Množství blokovaného materiálu se udává v kilogramech. V případě autovraků a další materiálů, u kterých je toto uvedeno, se množství udává v kusech. Společnost Barko je oprávněna u každého druhu materiálu stanovit limit blokovaného množství, po jehož překročení podléhá platnost celé blokace schválení společností Barko. Stanovení výše limitu u každého druhu materiálu náleží společnosti Barko, která může limit kdykoliv s okamžitou účinností změnit.

2.6.    Vybraný druh materiálu ve zvoleném množství Zákazník „vloží“ do elektronického blokovacího košíku webového rozhraní portálu. Následně může v portálu blokovat další druhy materiálů, nebo přistoupit k dokončení blokace.

2.7.    Lhůta pro dokončení blokace.

Na dokončení blokace má Zákazník časově omezenou lhůtu, jejíž délka je v portálu uvedena, s počátkem od okamžiku vložení prvního blokovaného druhu materiálu do košíku webového rozhraní portálu. Zbývající čas pro dokončení blokace je v portálu Zákazníkovi zobrazen. Délku lhůty pro dokončení blokace může společnost Barko kdykoliv s okamžitou platností měnit, přičemž vždy platí lhůta v portálu Zákazníkovi zobrazená. Výběrem a přidáváním dalších druhů materiálů do košíku webového rozhraní portálu není tato lhůta přerušována ani pozastavována. Do uplynutí této lhůty společnost Barko garantuje Zákazníkovi platnost výkupní ceny všech druhů materiálů již vložených do košíku, a to bez ohledu k případným změnám výkupních cen, ke kterým dojde v portálu před uplynutím lhůty pro dokončení blokace, např. z důvodu průběžné aktualizace výkupních cen. Po uplynutí lhůty pro dokončení blokace již není možné blokaci bez aktualizace cen dokončit a Zákazník bude vyzván k přepočítání obsahu košíku dle aktuálních výkupních cen, přičemž Zákazník má možnost u již provedeného výběru blokovaných druhů materiálů aktualizovat výkupní ceny nebo nedokončenou blokaci zrušit.

2.8.    Identifikace Zákazníka.

Pro dokončení blokace musí Zákazník uvést své identifikační a kontaktní údaje. Zákazník, který má Zákaznický účet dle čl. 4. těchto podmínek, může blokaci dokončit po přihlášení do svého Zákaznického účtu, kdy budou identifikační a kontaktní údaje doplněny podle údajů ze Zákaznického účtu. Zákazník, který Zákaznický účet zřízený nemá nebo se do svého Zákaznického účtu nepřihlásí, musí uvést následující povinné údaje:

 • Fyzická osoba:
  • jméno a příjmení;
  • e-mailová adresa;
  • telefonní číslo;
  • v případě využití služby eVýkup s odvozem místo nakládky, tj. ulice, číslo popisné, město a PSČ.
 • Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající (po označení možnosti „Blokuji jako firemní zákazník“):
  • jméno a příjmení, obchodní firma nebo název právnické osoby;
  • e-mailová adresa;
  • telefonní číslo;
  • IČ;
  • v případě využití služby eVýkup s odvozem místo nakládky, tj. ulice, číslo popisné, město a PSČ.

Bez uvedení těchto údajů není možné blokaci dokončit.

2.9.    Dokončení blokace.

Dokončení blokace se po výběru materiálů a uvedení jejich množství odehrává ve třech krocích.

V prvním kroku, tj. „obsah blokace“, je Zákazníkovi umožněno měnit parametry blokace, např. množství blokovaného materiálu.

Ve druhém kroku, tj. „doprava a adresa“, zadá Zákazník své údaje podle čl. 2.8 těchto podmínek nebo se může přihlásit do svého Zákaznického účtu, dále zvolí způsob dopravy a platby.

Třetí krok, tj. „souhrn“, slouží ke kontrole obsahu blokace a zadaných údajů. Pokud Zákazník zjistí, že je údaje nebo obsah blokace potřeba upravit, může se vrátit do předchozích kroků.
Blokaci Zákazník dokončí a odešle společnosti Barko kliknutím na tlačítko „Odeslat blokaci“. Údaje uvedené v blokaci jsou společností Barko považovány za správné. Zákazník odesláním blokace prohlašuje, že se důkladně seznámil s těmito podmínkami, rozumí jim a vyslovuje s nimi souhlas.

2.10.    Potvrzení blokace.

Společnost Barko po obdržení blokace potvrdí její obdržení Zákazníkovi e-mailem, a to na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Zákaznickém účtu či uvedenou v blokaci. Tímto potvrzením se blokace stává platnou a závaznou. Zároveň společnost Barko Zákazníkovi zašle SMS zprávu na telefonní číslo uvedené v Zákaznickém účtu či v blokaci, která obsahuje kód sloužící k vyřízení blokace na provozovně společnosti Barko určené v blokaci.

2.11.    Nadlimitní blokace.

V případě, že jakákoliv položka blokovaného druhu materiálu přidaného Zákazníkem do košíku přesáhne určený limit dle čl. 2.5. těchto podmínek pro daný druh materiálu, je podmínkou platnosti celé blokace (tedy i podlimitních položek) schválení blokace společností Barko (dále také jen „nadlimitní blokace“). Na tuto skutečnost je Zákazník v portálu během procesu dokončení blokace upozorněn. Pokud Zákazník nadlimitní blokaci dokončí dle čl. 2.9. těchto podmínek, bude mu zaslán e-mail, ve kterém bude upozorněn na skutečnost, že nadlimitní blokace není potvrzena a čeká se na její schválení společností Barko. Společnost Barko může nadlimitní blokaci odmítnout, a to i bez důvodu. O odmítnutí nadlimitní blokace bude Zákazník informován e-mailem. Pokud společnost Barko nadlimitní blokaci schválí, obdrží Zákazník potvrzení o schválení nadlimitní blokace e-mailem, přičemž tímto potvrzením se nadlimitní blokace stává platnou a závaznou a od tohoto potvrzení běží doba blokace. Zároveň společnost Barko zašle Zákazníkovi SMS zprávu na Zákazníkem uvedené telefonní číslo, která obsahuje kód sloužící k vyřízení nadlimitní blokace na zvolené provozovně společnosti Barko.

3.    REALIZACE VÝKUPU

3.1.    Platná blokace, učiněná v souladu s těmito podmínkami, je pro Zákazníka i společnost Barko závazná.

3.2.    Blokace je návrhem Zákazníka určeným společnosti Barko na prodej blokovaného materiálu za podmínek uvedených v blokaci dle ust. § 1731 a násl. občanského zákoníku (také jen „nabídka“), přičemž nabídka je neodvolatelná a trvá za podmínek stanovených v těchto podmínkách.

3.3.    Společnost Barko v souladu s těmito podmínkami přijme či odmítne nabídku Zákazníka prostřednictvím pověřených pracovníků na provozovně společnosti Barko určené v blokaci. Zákazník se zavazuje do skončení doby blokace se do této provozovny dostavit a na vlastní náklad do provozovny dopravit blokovaný materiál.

3.4.    Podmínkou pro vyhodnocení nabídky společností Barko je předchozí provedení fyzické kontroly blokovaného materiálu. Společnost Barko je oprávněna zejména zkontrolovat druh materiálu, jeho množství, váhu, stejně jako splnění případných dalších podmínek blokace a podmínek stanovených platnými právními předpisy.

3.5.    V případě, že budou splněny veškeré podmínky stanovené těmito podmínkami a příslušnými právními předpisy, společnost Barko nabídku akceptuje. V opačném případě je společnost Barko oprávněna nabídku odmítnout.

3.6.    Místem plnění je provozovna společnosti Barko, uvedená v blokaci. V případě, že zákazník zvolil při blokaci službu eVýkup s odvozem dle čl. 7 těchto podmínek, je místem plnění provozovna společnosti Barko v Zastávce u Brna, do které společnost Barko materiály přepraví.

3.7.    V případě, že se Zákazník, který zvolil vlastní dopravu, do skončení doby blokace dle čl. 2.3. těchto podmínek nedostaví na  provozovnu společnosti Barko určenou v blokaci uskutečnit prodej blokovaného materiálu, platnost blokace (nabídka) zanikne a Zákazník nemá nadále právo na prodej blokovaného materiálu za podmínek uvedených v blokaci. V takovém případě může společnost Barko Zákazníkovi znemožnit vytváření dalších blokací.

3.8.    Společnost Barko má právo odmítnout nabídku Zákazníka na prodej blokovaného materiálu dle platné blokace (dále jen „odmítnutí blokace“), pokud:

Po fyzické kontrole materiálu, který má být společností Barko vykoupen, vyjde najevo, že materiál neodpovídá druhu blokovaného materiálu, uvedeného v blokaci;

Při fyzické kontrole materiálu, který má být společností Barko vykoupen, vyjde najevo, že se skutečné množství jakéhokoliv (byť i jen jednoho) druhu materiálu, dodaného Zákazníkem na provozovnu, nebo celkové množství materiálu, oproti množství uvedenému v blokaci liší o více jak ± 10 %;

Zákazník dodá blokovaný materiál na jinou provozovnu společnosti Barko, než je provozovna uvedená v blokaci;

Nejsou splněny podmínky stanovené příslušnými právními předpisy pro výkup materiálu;

Výkupní cena uvedená v blokaci je s aktuální výkupní cenou v hrubém nepoměru, přičemž za hrubý nepoměr se považuje zejména situace, kdy blokovaná výkupní cena je nejméně o 25 % vyšší, než je aktuální výkupní cena na dané provozovně společnosti Barko;

Z dalších důvodů stanovených v těchto podmínkách.

3.9.    Odmítnutím blokace tato blokace a jí představovaná nabídka zaniká. Společnost Barko nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv újmu, která by Zákazníkovi mohla v souvislosti s odmítnutím blokace vzniknout, stejně tak není povinna kompenzovat Zákazníkovi jakékoliv náklady, které v souvislosti s blokací vynaložil, zejména náklady na dopravu. Odmítnutím blokace není vyloučena dohoda mezi Zákazníkem a společností Barko na výkupu materiálu za jiných podmínek.

3.10.    V případech, kdy Zákazník vytvořil několik blokací obsahujících stejné druhy materiálů, započte se Zákazníkem dodaný materiál vždy nejprve na nejstarší blokaci vytvořenou Zákazníkem.

4.    ZÁKAZNICKÝ ÚČET

4.1.    Na základě registrace Zákazníka, provedené na webové stránce portálu, může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může provádět blokace (dále jen „zákaznický účet“). Zákazník může provádět blokace též bez registrace zákaznického účtu či přihlášení do něj, a to přímo z webového rozhraní portálu.

4.2.    Zákazníkovi, který si při první blokaci neregistroval zákaznický účet, bude po provedení první platné blokace automaticky zákaznický účet vytvořen, přičemž přístupové údaje k zákaznickému účtu obdrží Zákazník na e-mailovou adresu uvedenou v blokaci.

4.3.    Při registraci a při provádění blokace je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

4.4.    Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.

4.5.    Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

4.6.    Společnost Barko může blokovat nebo zrušit Zákazníkovi zákaznický účet, a to v případě, že Zákazník poruší své povinnosti z blokace, zejména pokud blokace zanikne z důvodu dle čl. 3.7. podmínek.  Pokud Zákazník, který má zákaznický účet, vytvoří blokaci bez použití svého zákaznického účtu, a dojde k porušení povinností Zákazníka z této blokace, může společnost Barko blokovat nebo zrušit Zákazníkovi zákaznický účet.

4.7.    Společnost Barko může Zákazníkovi zrušit zákaznický účet, pokud Zákazník svůj zákaznický účet déle než 12 měsíců nevyužívá.

4.8.    Zákazník bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti Barko, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5.    VÝKUPNÍ CENY

5.1.    Výkupní ceny materiálů, uvedené v portálu, jsou u většiny materiálů průběžně ze strany společnosti Barko aktualizovány dle hodnot burzy London Metal Exchange (Londýnské burze kovů), dále jen „LME“. K aktualizaci výkupních cen v portálu dojde po zadání nových hodnot burzy LME v sekci „LME“ na internetových stránkách společnosti Barko www.druhotnesuroviny.cz. Je výlučně na uvážení společnosti Barko, v jakých termínech a jak často budou změny výkupních cen prováděny.

5.2.    Výše výkupních cen je kromě hodnot burzy LME odvislá i od dalších parametrů, jako je např. zvolená provozovna společnosti Barko, množství blokovaného druhu materiálu, aktuální kurz EUR/CZK, případně od dalších parametrů, které společnost Barko stanoví.

5.3.    U vybraných druhů materiálů může společnost Barko stanovit tzv. VIP výkupní ceny, které jsou dostupné pouze VIP zákazníkům dle čl. 6. těchto podmínek.

5.4.    Výkupní ceny materiálů jsou vždy určeny za jeden (1) kilogram příslušného vykupovaného materiálu, pokud není uvedeno jinak. V případě autovraků a dalších materiálů, u kterých je toto uvedeno, je cena uvedena za jeden (1) kus.

5.5.    Společnost Barko si vyhrazuje právo výkupní ceny materiálů kdykoliv měnit, a to i s okamžitou účinností. Platnost výkupních cen v dokončených a platných blokacích tím není dotčena.

5.6.      Výkupní cena je určena jako součin výkupní ceny za jeden (1) kilogram materiálu a hmotnosti materiálu uvedené v kilogramech po zvážení na váze v příslušné provozovně společnosti Barko nebo v případě, že Zákazník zvolí službu eVýkup s odvozem a bude to technicky možné, po zvážení váhou, kterou je vybaven svozový automobil společnosti Barko. V případě, že společnost Barko od Zákazníka vykupuje více druhů materiálu je celková výkupní cena určena jako součet výkupních cen jednotlivých materiálů určených podle předchozí věty tohoto odstavce. V případě materiálů, u nichž je množství udáváno v kusech (např. autovraky) je výkupní cena určena jako součin výkupní ceny za jeden (1) kus a počtu vykoupených kusů materiálu.

5.7.      Cena k úhradě, která bude vyplacena Zákazníkovi je určena jako celková výkupní cena po odečtení logistického poplatku v případě využití služby eVýkup s odvozem, případně při volbě platby poštovní poukázkou (složenkou), ceny za poštovní poukázku typu B – datové podání podle aktuálního ceníku České pošty s.p. (dále jen „Cena k úhradě“).

5.8.    Zákazník bere na vědomí, že v případě realizace výkupu materiálu na základě blokace jsou standardní termíny pro výplatu výkupní ceny (tj. Ceny k úhradě) za vykoupený materiál následující:

V případě Zákazníka – fyzické osoby, jež nejedná při blokaci v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, společnost Barko odesílá platbu následující pracovní den po realizaci výkupu materiálu, nejpozději však do 7 pracovních dnů od realizace odkupu materiálu.

V případě Zákazníka – právnické osoby nebo osoby, jež jedná při blokaci v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, společnost Barko do pěti (5) dnů od předání blokovaného materiálu doručí Zákazníkovi podklad k vystavení faktury Zákazníkem a následně odesílá platbu do 14 dnů od dne obdržení faktury vystavené Zákazníkem za vykoupené barevné kovy, resp. do 30 dnů od dne obdržení faktury vystavené Zákazníkem za vykoupené železo a ostatní materiál.

5.9.    Zákazník bere na vědomí, že realizace platby je závislá na dokončení zvolené platební transakce třetí stranou (poštovní poukázka, bankovní převod) a společnost Barko za dobu trvání platby neručí. Společnost Barko negarantuje uskutečnění platby v případě, že Zákazník zadá nesprávné platební údaje.

6.    VIP ZÁKAZNÍK

6.1.    Zákazník se může stát tzv. „VIP Zákazníkem“, a to v případě, že mu bude postavení VIP Zákazníka společností Barko nabídnuto a Zákazník s ním vysloví svůj souhlas (dále jen „VIP Zákazník“). Na postavení VIP Zákazníka není právní nárok. Stanovení podmínek pro to, aby se Zákazník mohl stát VIP Zákazníkem, je výlučně v pravomoci společnosti Barko, přičemž tyto podmínky mohou být kdykoliv měněny.

6.2.    VIP Zákazníkovi se po přihlášení do jeho zákaznického účtu zobrazí v portálu u vybraných druhů vykupovaných materiálů zvýhodněná výkupní cena (tzv. „VIP cena“). VIP cena může být podmíněna minimálním množství blokovaného druhu materiálu. Minimální množství blokovaného druhu materiálu pro tyto účely určuje společnost Barko a může jej kdykoliv měnit. V případě, že minimální množství blokovaného druhu materiálu nebude VIP Zákazníkem dodrženo, bude materiál blokován za výkupní ceny uvedené v portálu pro běžného Zákazníka. Na tuto skutečnost je VIP Zákazník v portálu upozorněn.

6.3.    V ostatních věcech se práva a povinnosti VIP Zákazníka řídí ustanovením těchto podmínek týkajících se běžného Zákazníka.

7.    EVÝKUP S ODVOZEM

7.1.      V případě, že celková hmotnost Zákazníkem blokovaného materiálu v rámci jedné blokace dosáhne minimální hranice uvedené v portálu, může si Zákazník v portálu objednat u společnosti Barko službu eVýkup s odvozem (dále jen „eVýkup s odvozem“). Při objednání služby eVýkup s odvozem, vyšle společnost Barko za níže uvedených podmínek vhodný svozový automobil do místa nakládky uvedeného v blokaci, který následně přepraví blokovaný materiál do provozovny společnost Barko v Zastávce u Brna. V případě eVýkupu s odvozem u autovraků je v portále uveden minimální počet kusů. Minimální hranici pro objednaní eVýkupu s odvozem může společnost Barko kdykoliv s okamžitou účinností měnit.

7.2.      Při užití služby eVýkup s odvozem není možné v rámci jedné blokace kombinovat autovraky a další materiály. Pokud se Zákazník rozhodne předat společnosti Barko k výkupu materiály i autovraky, musí vytvořit dvě samostatné blokace.

7.3.      Služba eVýkup s odvozem je poskytována pouze v oblastech uvedených v portálu v záložce eVýkup s odvozem, kde jsou předmětné oblasti, zpravidla okresy, barevně vyznačeny na mapě. Oblasti, ve kterých je služba eVýkup s odvozem poskytována, může společnost Barko kdykoliv s okamžitou platností měnit.

7.4.      Služba eVýkup s odvozem nemusí být vždy dostupná pro všechny materiály, které je možné v portálu blokovat. O dostupnosti služby eVýkup s odvozem pro konkrétní materiály rozhoduje společnost Barko. U materiálů, pro které není služba eVýkup s odvozem dostupná není možné tuto službu zvolit – výkup těchto materiálů je možný pouze za podmínek vlastní dopravy na provozovnu společnosti Barko.

7.5.      Služba eVýkup s odvozem nemusí být provozována po celý rok. Společnost Barko může rozhodnout o tom, že v některých obdobích nebude tuto službu poskytovat, např. v období mezi vánočními svátky a koncem roku. V době, kdy služba eVýkup s odvozem není dostupná, ji není možné v portálu zvolit. Společnost Barko může s okamžitou platností rozhodnout o úplném zrušení služby eVýkup s odvozem.

7.6.      Potvrzením blokace s objednáním služby eVýkup s odvozem společností Barko vzniká mezi Zákazníkem a společností Barko smlouva o přepravě věci, která se řídí ust. § 2555 a násl. občanského zákoníku, pokud tyto podmínky nestanoví jinak.

7.7.      Zákazník může při objednání služby eVýkup s odvozem vybrat jednu ze tří variant této služby, které se od sebe liší délkou časového období, ve kterém bude Zákazníkovi ze strany společnosti Barko nabídnut termín nakládky. Zákazníkovi pak bude ze strany společnosti Barko nabídnut termín nakládky ve zvoleném období. Volba eVýkupu s odvozem do deseti pracovních dnů nevylučuje, že zákazníkovi bude nabídnut termín nakládky tak, jako by tomu bylo při volbě eVýkupu s odvozem do tří nebo do sedmi pracovních dnů.

7.8.      Za službu eVýkup s odvozem se Zákazník zavazuje zaplatit společnosti Barko tzv. logistický poplatek v následující výši:

eVýkup s odvozem do tří pracovních dnů – 1 000 Kč;
eVýkup s odvozem do sedmi pracovních dnů – 700 Kč;
eVýkup s odvozem do deseti pracovních dnů – 300 Kč.

Logistický poplatek je splatný bez zbytečného odkladu po provedení přepravy materiálů na provozovnu společnosti Barko.

7.9.      Smluvní strany se dohodly, že pohledávka společnosti Barko za Zákazníkem na uhrazení logistického poplatku bude započtena proti pohledávce Zákazníka za společností Barko na úhradu ceny vykoupeného blokovaného materiálu. K tomuto započtení dojde okamžikem uskutečnění výkupu blokovaného materiálu společností Barko. Zákazník bere na vědomí, že v portálu je po zvolení služby eVýkup s odvozem uvedena výkupní cena blokovaného materiálu ve výši již po odečtení logistického poplatku. Při určení Ceny k úhradě je postupováno podle čl. 5.7. těchto podmínek.

7.10.    Po potvrzení blokace, jejíž součástí byla i objednávka eVýkupu s odvozem, společnost Barko kontaktuje Zákazníka s návrhem termínu nakládky. Pokud nebude možné z důvodu na straně Zákazníka dohodnout termín nakládky, zejména v případě, že Zákazník neakceptuje termín pro odvoz blokovaného materiálu navržený mu společností Barko, je společnost Barko oprávněna blokaci odmítnout. Společnost Barko je oprávněna blokaci odmítnout i v případě, že Zákazník již dohodnutý termín pro odvoz blokovaného materiálu zruší. Odmítnutím blokace zanikají práva a povinnosti Zákazníka a společnosti Barko ze smlouvy o přepravě věci, zejména pak zaniká závazek společnosti Barko přepravit blokovaný materiál.

7.11.    Společnost Barko garantuje Zákazníkovi blokované výkupní ceny pouze do termínu nakládky, který je Zákazníkovi nabídnut ze strany společnosti Barko. V případě, že Zákazník neakceptuje termín nakládky navržený společností Barko, může společnost Barko Zákazníkovi zrušit blokaci. Pokud Zákazník požádá společnost Barko o pozdější termín nakládky, nemusí jej společnost Barko akceptovat, tímto se blokace ruší. Při pozdějším termínu nakládky společnost Barko materiály vykoupí za aktuální ceny k termínu nakládky, případně za individuální cenu stanovenou na základě dohody společnosti Barko a Zákazníka.

7.12.    Společnost Barko zajistí v termínu dohodnutém se Zákazníkem příjezd vhodného svozového automobilu do Zákazníkem určeného místa nakládky. Nakládku blokovaného materiálu je povinen zajistit na vlastní náklad a odpovědnost Zákazník. Společnost Barko vystaví Zákazníkovi Dodací list/vážní lístek, který obsahuje identifikaci společnosti Barko, datum a čas nakládky, identifikaci Zákazníka, druh a množství materiálu předaného Zákazníkem k přepravě do provozovny společnosti Barko a následnému výkupu v provozovně společnosti Barko, celkovou výkupní cenu a Cenu k úhradě.

Dodací list/vážní lístek má pouze informativní charakter a slouží pro účely smlouvy o přepravě věci uzavřené mezi společností Barko a Zákazníkem. K samotnému výkupu materiálů dochází až po provedení přepravy do provozovny společnosti Barko v provozovně společnosti Barko.

7.13.    Společnost Barko má právo odmítnout blokaci po příjezdu na Zákazníkem určené místo nakládky, pokud bude zjištěno, že blokovaný materiál se na uvedeném místě nenachází, Zákazník neprovede nakládku blokovaného materiálu nebo jsou dány důvody pro odmítnutí blokace dle čl. 3.8. těchto podmínek. Odmítnutím blokace zanikají práva a povinnosti Zákazníka a společnosti Barko ze smlouvy o přepravě věci (zejména zaniká závazek společnosti Barko přepravit blokovaný materiál), vyjma povinnosti Zákazníka dle čl. 7.8. těchto podmínek.

7.14.    Pokud společnost Barko zajistí příjezd svozového automobilu do místa nakládky označeného Zákazníkem v rámci objednaného eVýkupu s odvozem, avšak přeprava blokovaného materiálu se neuskuteční z důvodu odmítnutí blokace společností Barko v místě nakládky dle čl. 7.13. těchto podmínek, je Zákazník povinen uhradit společnosti Barko náklady na zajištění dopravy, a to ve výši skutečných nákladů, které společnost Barko vynaložila.

7.15.    V případě, že se výkup blokovaného množství materiálu dovezeného na provozovnu společnosti Barko neuskuteční, je Zákazník povinen na svůj náklad a odpovědnost zajistit odvoz nevykoupeného materiálu z provozovny společnosti Barko, a to bezodkladně. Společnost Barko se může se Zákazníkem dohodnout na úplatném odvozu nevykoupeného materiálu z provozovny společnosti Barko zpět k Zákazníkovi, a to za cenu dohodnutou mezi společností Barko a Zákazníkem. Pokud Zákazník nezajistí odvoz nevykoupeného materiálu z provozovny, ani se na odvozu nedohodne se společností Barko, společnost Barko Zákazníka opět vyzve k odvozu materiálu a stanoví lhůtu, do které Zákazník musí zajistit odvoz nevykoupeného materiálu. V případě, že Zákazník ani v této lhůtě nezajistí odvoz nevykoupeného materiálu, považuje společnost Barko nevykoupený materiál za odpad a zajistí jeho odstranění na náklad Zákazníka.

7.16.    V případě, že společnost Barko na základě volby Zákazníka přepraví blokovaný materiál z místa nakládky označeného Zákazníkem, avšak výkup blokovaného materiálu se z jakéhokoliv důvodu neuskuteční, je Zákazník povinen uhradit společnosti Barko logistický poplatek, a to bez zbytečného odkladu po provedení přepravy blokovaného materiálu; započtení dle čl. 7.9. těchto podmínek se nepoužije.

7.17.    Pokud eVýkup s odvozem objedná Zákazník - spotřebitel, je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy o přepravě do 14 dnů ode dne jejího uzavření. V případě, že Zákazník - spotřebitel se společností Barko dohodne termín pro uskutečnění přepravy, který bude předcházet konci lhůty pro odstoupení dle předchozí věty, Zákazník výslovně žádá společnost Barko o realizaci služby eVýkup s odvozem před uplynutím lhůty pro odstoupení a s takovou realizací souhlasí. Jestliže bude smlouva o přepravě ze strany společnosti Barko splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení, nemá Zákazník - spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy.

8.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

8.1.      Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů se použijí podmínky ochrany osobních údajů uvedené na www.evykup-barko.cz, v sekci Ochrana osobních údajů (GDPR).

8.2.    V případě, že dojde mezi společností Barko a Zákazníkem - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na zahájení mimosoudního řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

8.3.    Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.    OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1.    Tyto podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách portálu. Zákazník je povinen tyto podmínky dodržovat.

9.2.    Zákazník je povinen dodržovat pokyny a pravidla zveřejněná na jednotlivých webových stránkách portálu.

9.3.    Zákazník je povinen uvádět v blokaci pouze informace a údaje, které jsou aktuální, úplné, správné a pravdivé a které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky. Zákazník je povinen v rámci blokace nabízet k odkupu pouze věci, jejichž prodej, nebude v rozporu zejména s obecně závaznými právními předpisy České republiky a etickými a morálními pravidly.

9.4.    Společnost Barko je oprávněna provádět údržbu portálu, a za tím účelem je oprávněna provoz portálu omezit nebo portál na určitou dobu zcela vyřadit z provozu. Společnost Barko je dále oprávněna kdykoliv provoz portálu omezit nebo jej zcela vyřadit z provozu i z jiných důvodů, zejména po dobu nutnou k odstranění vad majících vliv na funkčnost serveru nebo po dobu odstávky dat z Londýnské burzy kovů (LME), případně z důvodu okolností majících povahu vyšší moci nebo výpadku dodávek elektrické energie či datových služeb společnosti Barko.

9.5.    Společnost Barko je oprávněna, a to i bez souhlasu Zákazníků či předchozího oznámení Zákazníkům, upravovat, měnit, rušit nebo inovovat služby poskytované na portálu, případně portál vyřadit z provozu, a to i trvale. Společnost Barko v takovém případě neodpovídá za újmu, která by tím mohla Zákazníkům vzniknout.

9.6.    Vyjma případů výslovně uvedených v těchto podmínkách nebo bez předchozího písemného souhlasu společnosti Barko se Zákazníkům zakazuje šířit, upravovat, zobrazovat, reprodukovat, publikovat nebo kopírovat jakýkoli obsah portálu nebo jeho části, včetně těchto obchodních a provozních podmínek, a to jakoukoli elektronickou, písemnou, ústní či jinou formou. Zákazníkovi se zakazuje jakkoli zasahovat či narušovat technický nebo obsahový charakter portálu. Zákazník nesmí služby portálu využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci portálu nebo rušit či znemožňovat používání portálu jinými Zákazníky.

10.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVNÍ

10.1.    Pokud vztah založený blokací obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. K projednání případných sporů jsou příslušné české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.    Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3.    Společnost Barko je oprávněna kdykoli změnit tyto podmínky a jejich aktuální znění zveřejnit na portálu tak, aby byly volně přístupné všem Zákazníkům. Jakákoli změna těchto podmínek je účinná okamžikem jejich zveřejnění na portálu, pokud společnost Barko nestanoví jinak.

10.4.    Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 03. 01. 2023.